Home 
|
 Analogieën 
|
 Filosofie-spiritualiteit 
|
 Universeel bewustzijn 
|
 (Anti)materie 
|
 (Re)incarnatie 
|
 Contact 

Filosofie-spiritualiteit

Filosofie


Filosofie in de breedste zin is zich richten op (levens)beschouwelijke overwegingen met minimale beperkingen van buitenaf. Het algemeen beschouwen vanuit kennis en ervaringen en daaruit voortvloeiend en toegevoegde waarde. Kennis is objectief, maar filosofie is subjectief. Kennis  is differentiatie van feiten, die elk op zich staan, maar filosofie is een integratie van alle feiten en ervaringen tot een eigen creatie van een levensbeschouwing. Er is geen pretentie van waarheid en altijd onderhevig aan aanpassingen, een beweeglijke stroming zowel naar boven als naar beneden, zoals een schilder een wit vlak invult met al zijn gereedschap. Bij dat invullen, zal ook vaak het een en ander overgeschilderd worden.
Vaak wordt de filosofie bedreven door het vergaren van kennis op filosofisch gebied. Dat vergroot de kennis en kan indrukwekkend zijn, maar als daar geen eigen levensbeschouwing uit voortvloeit blijft het bij een geheugenrijke harde schijf. Het resultaat is een onpersoonlijke wijsheid. Anderzijds worden zogenaamde filosofische “waarheden” verteld met onvoldoende kennis van zaken. We noemen dit eigenwijsheid. Een filosofische wijsheid is een eigen wijsheid.
Godsdienst is gebaseerd op een vermeende waarheid en is daardoor intolerant in tegenstelling tot filosofie. Wel kunnen geloofsbeginselen een bron zijn voor filosofische beschouwingen.
                             


Spiritualiteit


De mens, maar wellicht ook andere dieren, hebben behoefte om te zoeken naar een verband tussen het aardse leven en invulling van wat er nog meer is op “bovennatuurlijk” niveau, wat een antwoord kan geven op het hiernamaals, hiervoorgaans en mogelijk simultaan aan het heden. De vraag is, of dit een instinctief verlangen  een bevrijdend antwoord is, dat de dood niet eindig is. De beleving c.q. bewustwording van het samen gaan van natuur en bovennatuur zou filosofisch van aard moeten zijn, d.w.z. dat de waarheid niet belangrijk is, maar dat het onderweg zijn op het levensbeschouwelijke pad een voldoening geeft van verworven inzichten, die passen bij het individu. Het is in feite een reis naar binnen, waarin het materiële geleidelijk los gepeld wordt en daardoor de ervaring van een bevrijding van  het immaterieel contact. Er kan dan mogelijk de zin  gevonden worden tussen het tijdelijk leven (ofwel de tijd van leven) en de verbondenheid met een allesomvattend geheel. Meditatie is een wijdverbreid middel om hiervan iets te ervaren.

Er zijn echter een aantal misvattingen over spiritualiteit:
Allereerst is er een verwarring met godsdienst of geloof. Een godsdienst c.q. geloof is gebaseerd op een “gevonden”  waarheid met als gevolg, dat een discussie heel moeilijk is. In het uiterste geval is zelfs geen discussie mogelijk. We spreken dan van fundamentalisme. Dit gebeurt vooral bij godsdiensten, waarbij uitgegaan wordt van één almachtige God, die ver boven ons staat. Zo’n God is in strijd met het diepste innerlijk, waarbij het materiële volkomen afgepeld is. Er is dan niet iets over, want iets impliceert een onderscheiding, dat altijd inherent is aan polarisatie, zoals we dat kennen in de materiële wereld. Dat betekent, dat alles of niets in wezen hetzelfde is en dat God alleen kan bestaan, als “hij” niet bestaat. Een godsdienst, of liever gezegd een stroming, die dat het dichtst benaderd is m.i. het boeddhisme.
Wat veel godsdiensten hebben, zijn rituelen, die op zich de omstandigheden scheppen om tot meditatie te komen.


Helaas wordt dan de godsdienst gepredikt en niet de mogelijkheid gegeven tot een eigen invulling van de spiritualiteit.
Er zijn eveneens ook een aantal stromingen tot spiritueel inzicht, waarin echter vaak ook teveel de nadruk ligt op het naleven van een nieuw dogma. Veel newage bewegingen maken zich hieraan schuldig.
Een misvatting is ook, dat spiritualiteit een soort vlucht is uit het dagelijkse leven.  

Copyright © 2017 Leo Koppens. All rights reserved. Disclaimer Contact Home